Departmentet/Departments

1) Sport/Kultur/Edukim

1) Sport/Culture/Education

2) Bamirësi

2) Charity

3) Bizneset

3) Businesses

4) Rinia

4) Youth

5) Evenimentet

5) Events

6) Rritje Fondesh

6) Fund Raising

7) Mardhënie ndëretnike/ndërshtetrore

7) Ethnic/Interstate Relations

8) Media/Mardhënie Publike

8) Media/Public Relations

9) Arkivi

9) Archive


Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.

This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible.