Registration

Të Nderuar Bashkatdhetar Vullnetarë të Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois, kan marr iniciativë për regjistrimin e populsisë. Lart çmojmë ndihmën tuaj për kompletimin e formes më poshtë dhe inkurajimin e shoqërins tuaj për tu regjistruar. Ky informacion është dhe do të jetë plotësisht konfidencial dhe do të shërbejë vetem për qëllime statistikore dhe komunikimi. Regjistrimi është falas, ndërsa anëtarësinë mundë ta paguani pasi që të regjistroheni (Anëtarësia). Falemindererit paraprakisht.Kujdesë: Nëse jeni regjistruar një herë, ju lutemi të mos regjistroheni përsëri. Vetëm nëse nuk jeni regjistruar asnjëherë apo nëse kanë ndryshuar ndonjë informatë më poshtë. Për të paguar anëtarësinë vjetore, klikoni butonin DONATE.
Dear fellow Albanians Volunteers of the Albanian-American Community of Illinois have taken an initiative to register its population. Your assistance in completing the form below and encouraging your friends to register is greatly appreciated. This information is and will remain confidential. It will only serve a statistical purpose. The registration is free of charge; however you may pay to become a member after you register (membership). Thank you in advanceWarning: If you have registered once, you do not need to register again. Only if you have never registered before or if any information listed on the form below has changed. To submit a payment for yearly membership please click the button DONATE​