Jobs

www.aaciusa.org/aaciusa/services/jobs

Kjo faqe ka për qëllim lidhjen ndërmjet punëdhënësve që kërkojnë punëtorë dhe punëtorëve që kërkojnë punë.

This page aims to link the business that are seeking employees and employees that are seeking employment.


Please follow AACI on Facebook, Tweeter and other social media for new updates on periodic job postings


MIRË SE VINI

Kjo faqe ka për qëllim lidhjen ndërmjet punëdhënësve që kërkojnë punëtorë dhe punëtorëve që kërkojnë punë.

1) Nëse ke ndonjë Biznes dhe kërkon punëtor, dërgo kartën e biznesit tuaj dhe detajet e punës dhe kriteret që punëtri duhet ti ketë. Biznesi juaj automatikisht do ti shtohet listës së bizneseve shqiptare që gjindet këtu.

2) Nëse je punëtor dhë kërkon punë të përhershme apo të përkohshme, na dërgo informatat tuaja, Emrin Mbiemrin, Numrin e telefonit, dhe një resume apo spjegim rreth profesionit tuaj.

Ky shërbim është falas dhe realizohet në baza vullnetar. Vullnetarë mund të vendosin postimet për punë apo për punëtor në mediat sociale zyrtare të komunitetit siç janë: facebook, tweeter, linked in etj.

Kujdes: AACI nuk merrë asnjë përgjithsi legale në lidhje me punëdhënësin apo punëtorin. Thjesht i ven në kontakt njërin me tjetrin nëpërmjet kësaj faqe zyrtae të administruar nga vullnetarët e Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois.

Email: info@aaciusa.org. Telefoni: 1-312-662-3892


WELCOME

This page aims to link the business that are seeking employees and employees that are seeking employment.

1) If you have a business and need employee/s, send your business card and the job description with requirements. Your business will automatically be added to the list of Albanian businesses page located here.

If you are an employee and are seeking a job (permanent or temporary), send us your information, name, phone number, and your resume or explanation about your profession.

2) This service is free and is implemented on a voluntary basis. Volunteers may choose to posts these jobs as they come on the AACI’s social media such as Facebook, Tweeter, Linked In.etc.

Attention: AACI assumes no legal matters related to the employer or employee. Simply links the job seekers and the job givers with one another through this official page administered by volunteers of the Albanian-American community in Illinois. Email: info@aaciusa.org. Phone# 1-312-662-3892